آمیتریس  : (  نام دختر داریوش دوم و همسر خشایارشا ه  )
آلیش  : (  قابل اشتعال  )
آموتیا  : (  نام دوشیزه در زمان زندیه  )
آناهیتا :(  نام فرشتگان اهورامزدا  )
آندیا : ( همسر اردشیر اول  )
آنیتا : ( نام دختران در زمان زند, به معنی پرورش گیاه )
انوشا :  ( خوشحالی و سرور و شادی )
انوشک : ( نام زنان در زمان ساسانیان, به معنی جاوید و ابدی  )
انوشه : ( نام زنان در زمان ساسانیان, به معنی جاوید و ابدی )
آرا :  ( آراستن و زیبا کردن )
آرمیلا :  ( نام دختران در ایران باستان )
آرمیتان :  ( شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید )
آروشا :  (  درخشان , نورانی , باهوش )
آرتا :  ( نام شهر در زمان زند که به روی دختران میگذاشتند )
ارنواز :  ( شخصیتی در شاهنامه و دختر جمشید )
آرتمیس : (  گوینده راستی, نام دریاسالار زن )
آرتنوس : (  صادق , راستگو , نام دختر داریوش  )
آسا : (  نام دختر شاپور دوم ساسانی, بزرگ و علیحضرت )
آتاناز : (  نامي ايراني )
آتنا : ( نامي ايراني )
آتوسا :  ( دختر کورش بزرگ همسر داریوش بزرگ مادر خشیار )
آتوشه : (  نام عمه یا خاله شاپور شاه  )
آوید :  ( نامي ايراني )
آویسا : (  آب پاک و تمیز )
آیدا : (  همچون ماه و مهتاب )
آیدان :  ( چهره زیبا همچون ماه , آیسان  )
آیلا :  ( نور ماه و مهتاب, آیناز )
آذرمهر :  ( آتش مقدس ایرانیان, آذرمینا )
آذرنوش : (  نام زنان ساسانی و همچنین آتش مقدس ایران )
آزیتا :  ( نام شاهزاده , ملکه و پرنسسز در ایران )
آتري :  ( به معني آتش , از نامهاي باستاني  )
آپامه  :  ( خوشرنگ و زيبا , دختر اردشير دوم هخامنشي  )
آرتا  : (  از نامهاي باستاني  )
آنديا : (  زن اردشير درازدست شاهنشاه هخامنشي  )
ارشين : ( از شاهدخت هاي هخامنشي  )
ارشنوش : (  نام نامه نخعي , نام باستاني  )
افروز : ( از نامهاي پهلوي  )
آذرگون :   ( دختران در زمان اشکانی ویس و رامین )
آذرمهر : ( آتش مهر   )
آرتونیس : ( دختر ارته باذ و خواهر برسین  )
آرمه ئیتی :( فروتنی , پاکی , نگهبان زمین  )
آذرمیدخت : ( دختر همیشه جوان , دختر خسروپرویز , زنی که شاه شد  )
آسیمن : ( نامی پهلوی که همان سیمین امروزی است  )
آماستریس : ( دختر داریوش سوم  )
اَدرک : ( دختر یزدگرد سوم ساسانی  )
اَردویسور : ( فرشته آب در ایران باستان  )
آرته دخت : ( شهبانو اشکانی همسر اردوان )
اَرشیت : ( دوست ترین , نامی از دوره هخامنشی )
اوراشی :  ( زن پسر سیامک  )
آریادخت :  ( نامهای عمومی ایرانی بانوان  )
اروشا : (  نامهای عمومی ایرانی بانوان  )
آراکس :  ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
آریاتس : ( از زنان سردار ایرانی در دوره شاهنشاهی هخامنشی )
آذرآناهیت : ( ملکه ایران در زمان شاپور ساسانی )
آریا ناز : ( نامی ایرانی )
اَمِستریس : (  شهبانوی خشایارشا ه )
آرتيستون : ( دختر کورش بزرگ , زن داريوش  )
آرگون :  ( شهبانوي اردشير يکم هخامنشي  )
ارشانوش : (  از نام نامه نخعي  )
آبنوش : ( از زنان ويس و رامين )
آپاما : ( دختر سپيتمن سردار ايراني  )
آرتادخت : ( وزير خزانه داري اردوان چهارم اشکاني )
الیکا : ( مادر زمین , شکوفه , نام دهی در شما ایران  )
الیزه : ( نام مکانی در رودبار )
المیرا :(  فدا کننده   )
اریکا : مرتبط با زمین
اِستاتیرا : (  همسر داریوش سوم )
ایرسا : ( رنگین کمان )
افرا   :  ( ستایش کردن )
افشید  :(  شکوه خورشید )
الیا :  (  نام گل )
آیناز : ( نور ماه و مهتاب  )
 اوراشی) : زن پسر سیامک)
آراکس : (نامهای عمومی ایرانی بانوان )
آرگون : (شهبانوي اردشير يکم هخامنشي  )
ارشانوش : (از نام نامه نخعي)
بهرو :  ( بهشاد , بهرخ , بهتاب  )
بینا : ( دانا و بیننده )
برسین : ( دختر داریوش سوم که اسکندر با او ازدواج کرد )
برسين : ( زن ايراني اسکندر گجستک )
بهنوش : (خوش مشرب , مطبوع , دلپذیر )
بهشید : ( نامي ايراني به معنی بهترین روشنایی )
بیتا : ( زیبا و خوش چهره )
بوسه : نامهای عمومی ایرانی بانوان
بنفشه : نامهای عمومی ایرانی بانوان
پرین: دختر کیقباد بانوی دانشمند ایرانی که به گردآوری اوستا همت نمود
پوران : پوران دخت شاهنشاه ایران در دوره ساسانیان
پریسا : پری افسای , افسون کننده
پرشان : مبارز , دلاور هم نام پسر و هم نام دختر
پریا : همچون پری
پرنیا : نامهای عمومی ایرانی بانوان
پریشاد : نامهای عمومی ایرانی بانوان
پگاه : نامهای عمومی ایرانی بانوان
پوپک  : نامهای عمومی ایرانی بانوانپرشه : (  جرقه , دختر ایرانی )
پروشات :(  همسر داریوش دوم )
پانته آ : ( شاهزاده اي که اسير کورش بزرگ شد )
پریساتیس :( همسر داریوش دوم و نام شاهزادگان  )
پارمیس :  ( نوه کورش بزرگ از بردیا )
پارميس :( دختر برديا , نوه کورش بزرگ )
پروشات :  ( در اوستايي به معني بسيار شاد )
پريزاد :  ( زن داريوش دوم هخامنشي )
پورچيستا :  ( پردانش ,دختر زرتشت,زن جاماسب )
پرديس : (  باغ و بهشت , واژه پاراديز انگليسي از همين است  )
پريوش : (پريزاد , پريسا , پريداد , پري تن )
پُرشاد : (خواهر داریوش سوم هخامنشی )
پری ویس : (دختری در ویس و رامین )
پرنیان : ( حریر , نامی ایران )
پارِند : ( فرشته نیکبختی و فراوانی در ایران باستان )
تارا : ( ستاره  )
تینا : ( عاشق نوازش )
تناز : ( مادر لهراسب , دختر آرش کمانگير )
توشنامئیتی :(  فرشته مهر و دوستی )
تیتک : (از نامهای زرتشتیان امروزی )
جاماسبه :  ( شهبانوي اردشير درازدست )
چيستا : ( فرشته دانش و خرد ، زنی که دارای مقام روحانی و مقدس در ایران بوده  )
دل آسا : (  نامي ايراني  )
درسا :  ( همچون مروارید  )
دینا : ( برگرفته از واژه اوستایی دین  )
داماسپیا :  ( شهبانوی اردشیر یکم   )
دلارام : نامهای عمومی ایرانی بانوان
ردیمه :  ( همسر کمبوجبه , شاهزادگان هخامنشی )
رکسانا :  ( دختر داریوش دوم )
رُدگون : ( مادر داریوش اول , پرنس در اشکانیان )
رائيکا : (  پسنديده و دوست داشتني  )
رادنوش : ( بانوي شهرين  )
رائیکا :  ( پسندیده و دوست داشتنی  )
راتا : (  فرشته بخشش و مهربانی در وندیداد )
رفیدا : ( زنی ایرانی در ویس و رامین  )
رام دخت : ( دختر آرام و متین   )
رامینا : نامهای عمومی ایرانی بانوان
رها : نامهای عمومی ایرانی بانوان
روجا : نامهای عمومی ایرانی بانوان
روناک : نام زیبای کهن و اصیل کردی ایرانزرشام : ( دختری از خاندان جمشید  )
 روژه : نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران
روژان : نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران
روژینا :  نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران
زرشام :  دختری از خاندان جمشید
ژاله : نام زیبای کهن و اصیل کردی ایران
سپنتا : ( مقدس ایرانی )
ساینا : ( سیمرغ )
سپاکو :  (زن مهرداد چوپان که کورش بزرگ را تربيت کرد )
سپاکو :  ( همسر مهرداد چوپان که کوروش بزرگ را پرورش داد )
سَتوِش :  ( ستاره باران در زبان پهلوی )
سریرا :  (  زیبا , خوش چهره )
سندوس :  ( خواهر خشایارشاه )
سی سی کام : (  کامروا , مادر داریوش سوم , دختر اُستان برادر اردشیر دوم )
سیندخت : (  دختر مهراب پادشاه کابل )
ستاره : (نامهای عمومی ایرانی بانوان )
سپیده : (نامهای عمومی ایرانی بانوان )
شیرین :  ( شاهزاده ایرانی ارمنستان معشوقه خسرو ساسانی )
شراره :  ( از نامهای رایج امروزی )
شاهیده : (  پارسا , پرهیزکار )
شیددخت :  ( دختر روشنایی و نور )
شیدا : (نامهای عمومی ایرانی بانوان  )
شیده : (نامهای عمومی ایرانی بانوان )
شیما : نامهای عمومی ایرانی بانوان )
شوکا : نامهای عمومی ایرانی بانوان )
فرنو :  ( مادر بزرگ اشو زرتشت )
فرگون : ( نام زنان در ايران باستان )
فرنوش :  ( از نامهای رایج امروزی  )
هما : (  هفتمين پادشاه کياني , دختر کيگشتاسب )
هورام :  ( واژه ای پهلوی به معنی خوش رام , خنده رو )
هلاله :  ( شاهنشاه ایران در دوره کیانیان  )
هوروَش :  ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
کاساندان :  ( همسر کورش بزرگ )
کیانا : ( برخواسته از نسل کيانيان ایران  )
کتايون : ( زن کيگشتاسب در شاهنامه )
گلدیس :  ( از واژه اوستایی دَئسه به معنی همچون گل )
گردیه : ( خواهر بهرام چوبینه بانوی دلاور و جنگجو  )
گلاره : (  نام زیبای کردی به معنی چشمان )
گردآفرید :  ( زن ایرانی دلاور و جنگجو که با سهراب زور آزمایی نمود )
گلاوژ : ( نامهای عمومی ایرانی بانوان  )
لبینا : ( نام یکی از قسمتهای موسیقی کهن ایران )
لیدا :  ( نامی ارمنی , به دلیل یکی بودن ایرانیان و ارمنیان این نام آزاد است )
 میترا : (  فرشتگان مقدس ایران باستان )
مرسده : ( ملکه در ایران  )
ماندان :  ( ماندانا , مادر کورش بزرگ , همسر کمبوجیه اول )
مهشید : ( مهسان , مهسیما ,  مهسو, مهرشید  )
ميترادات : ( دختر مهرداد پادشاه اشکاني )
ملیسا:  ( مرهم , نام زنبور عسل در یونانی )
مهر نوش : ( نامهای رایج امروزی )
ماندوی : (  شهبانوی اردشیر سوم شاه ارمنستان  )
مهرو : ( به معنی چهره ای همچون ماه )
مهدخت :  ( به معنی دختری همچون ماه )
مهدیس :  ( از ماه دیس گرفته شده است به معنی گل چهره )
مهر آریا : ( مهر دختر آریایها )
 مهر آئین : ( کیش مهر ایرانی )
میرتو :  ( از زنان شاهنشاهان هخامنشی )
مانوش : ( چند تن از نیاکان منوچهر پیشدادی )
مهرخ :( دختری با چهره ماه )
مژگان : ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
مهدخت :  ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
مهکامه : ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
موژان :  (نامهای عمومی ایرانی بانوان  )
نائیریکا : ( بانوان پارسا در دین زرتشتی )
آریا ناز : ( نامی ایرانی )
نيسا :  (دختر مهرداد و خوهر ميترادات اشکانی )
نيشام : (  نام فرشته نگهبان آذرخش )
نوشيد :  ( نام مادر ماني نقاش  که خود را پيامبر ناميد ، مادر مانی نقاشی در دوره ساسانی )
ناهيد : ( اناهيت , اناهيتا , فرشته آب  )
نازنوش : ( نامي ايراني  )
نیسا :  ( دختر یکی از شاهان پارتی )
نیوشه : ( نیوشا, گوش دهنده, نوشه )
نوشا : ( پرنس در زمان ساسانیان  )
نیشا : ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
نیوشا :( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
ویس : ( معشوقه رامین در دوره شاهنشاهی اشکانیان )
ورتا : (  نامی پهلوی به معنی گل  )
ويدا :  ( در اوستايي ويستا , پر دانش و فرهنگ )
وستا : ( پردانش , دختر پاکدامن و با اصل و نسب )
ویدا : ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
وندا : ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
ونوشه : ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
ویرا : (  ویشکا, ویدا , ویستا )
وانوشه :  ( نام گل )
یوتاب : (خواهر آریوبرزن , زنی سردار در آذرآبادگان  )
یاس : ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
ياسمين : (پهلوي ياسمن , نوعي گل, دختري در ويس و رامين )
یگانه : ( نامهای عمومی ایرانی بانوان )
 

منبع : http://the-history-of-iran.blogfa.com
+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳۸۶/۱۰/۱۹ساعت 9:18 توسط مهدی طلایی |